Privacy policy

“Fysi op gezondheid” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als praktijkhouder wil ik in deze Privacy policy heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze Praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:  

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;  
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  
 • U op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en wij u hierop willen wijzen en deze respecteren.  

Als Praktijkhouder ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.  

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysi op Gezondheid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;  

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

 • De behandelovereenkomst  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan onze praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

 • Voornaam;  
 • Tussenvoegsel;  
 • Achternaam;  
 • Telefoonnummer;  
 • E-mailadres;  
 • Geslacht;  
 • Geboortedatum;  
 • Gezondheidsgegevens;  
 • BSN;  

Uw persoonsgegevens worden door onze praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: - Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);  

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;  
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  

Bewaartermijn

Fysin op Gezondheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

Beveiliging

Er is passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysi op Gezondheid van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

Bij vragen over bovenstaande informatie kunt u contact opnemen met Fysi op gezondheid:  

Telefoon: 0653674821
Adres: Stationsweg 12, 5802ab Venray
E-mail: info@fysiopgezondheid.nl

 

Mental Coaching

Voelt u zich geneigd de lat te hoog te leggen? Heeft u moeite voor uzelf op te komen? Of zit u iets anders dwars? Een goed gesprek en oprechte feedback bieden verlichting.

Lees meer »

Bedrijfsfysio

Bedrijfsfysiotherapie kan in uw bedrijf worden ingezet als preventie om klachten te voorkomen, maar ook om problemen op te lossen bij uw personeel.

Lees meer »

Fysiotherapie

Fysiotherapie kan u helpen met verminderde beweging, verminderde kracht, verminderd uithoudingsvermogen, pijn, problemen met het hart en de ademhaling.

Lees meer »

Acupunctuur

Iedereen heeft een hoeveelheid energie in je lichaam en geest. Als de energie niet goed verdeeld is wordt u ziek. Acupunctuur kan uw energiebalans herstellen.

Lees meer »